Brukervilkår for Bake’n Go

Vennligst sett deg nøye inn i disse brukervilkårene (“Vilkårene“). Ved å akseptere Vilkårene og registrere brukerkonto på Bake’n Go-Plattformen, inngår du en rettslig bindende avtale (“Avtalen“) med Bake’n Go AS, org.nr. 919 599 049 (“Bake’n Go“). Avtalen gjelder din tilgang til og bruk av tjenestene på Bake’n Go sine nettsider og mobilapplikasjoner (samlet omtalt “Bake’n Go-Plattformen“). Ved å akseptere Vilkårene og bruke Bake’n Go-Plattformen, aksepterer du samtidig Bake’n Gos personvernerklæring (“Personvernerklæringen“).

Ved aksept av Vilkårene og bruk av Bake’n Go-Plattformen som Baker, aksepterer du også vilkårene i Stripe Connected Account Agreement, slik dette er beskrevet i punkt 4.1 nedenfor. Vennligst sett deg nøye inn i vilkårene.

Ved spørsmål kan du kontakte Bake’n Go på support@bakengo.no. Vi håper du setter pris på Bake’n Go-Plattformen!

1. Om Bake’n Go-Plattformen og Bake’n Gos tjenester

Bake’n Go-Plattformen er en uavhengig markedsplass for kjøp og salg av bakevarer, der Brukere kan inngå avtaler med hverandre om kjøp, salg, henting og levering av bakevarer. Tjenestene Bake’n Go tilbyr gjennom Bake’n Go-Plattformen består kun i å tilrettelegge for avtale mellom Kjøpere og Bakere, blant annet ved at kommunikasjon, avtaleinngåelse og gjennomføring av betaling skjer via Bake’n Go-Plattformen.

Alle som bruker Bake’n Go-Plattformen omtales som “Bruker” eller “Brukere“. Brukere som kjøper bakevarer via Bake’n Go-Plattformen omtales som “Kjøper” eller “Kjøpere“. Brukere som baker og selger bakevarer via Bake’n Go-Plattformen omtales som “Baker” eller “Bakere“.

Med begrepene “bakevare” og “bakevarer” i Vilkårene, menes alt som selges via Bake’n Go-Plattformen, uavhengig av om dette er kaker, brød, gjærbakst eller andre former for bakst eller bakverk. Det er ikke tillatt med salg av annet enn bakevarer på Bake’n Go-Plattformen.

Dersom man følger gjeldende regelverk, er det tillatt å lage mat i eget privat kjøkken for salg. Dette betyr at både privatpersoner/hjemmebakere og profesjonelle bakere/virksomheter kan registrere seg som Bakere og selge bakevarer via Bake’n Go-Plattformen, så lenge dette skjer i henhold til Vilkårene og det til enhver tid gjeldende regelverk. Se særlig punkt 9 om dette.

Bake’n Go-Plattformen er avhengig av tillit mellom Brukere. Brukere er selv ansvarlige for å holde en klar og tydelig kommunikasjon med hverandre, og for avklare forhold man eventuelt er usikre på, slik som for eksempel allergier, intoleranser eller andre matpreferanser. Bruk av Bake’n Go-Plattformen skjer på egen risiko, og Brukere er selv ansvarlige for oppfyllelse av avtaleforpliktelsene seg imellom og for at lover og regler følges.

2. Krav til bruk av Bake’n Go-Plattformen og registrering av brukerkonto

For å benytte Bake’n Go-Plattformen må du være en person på minimum 18 år som bor i Norge, eller et lovlig etablert foretak med norsk organisasjonsnummer. Du må ha adgang til å binde deg selv eller foretaket og du må lovlig kunne motta eller yte i henhold til avtaler du inngår via Bake’n Go-Plattformen.

Bruk av Bake’n Go-Plattformen forutsetter at du registrerer en brukerkonto. Ved registrering av brukerkonto må du oppgi visse opplysninger, slik som fullt folkeregistrert navn og fødselsdato, eventuelt foretaksregistrert navn og organisasjonsnummer for foretak, samt adresse, e-postadresse og telefonnummer. Det må også angis et gyldig betalingsmiddel som støttes av Bake’n Go-Plattformen, og Bakere må oppgi utbetalingsinformasjon. Bake’n Go kan kreve at du oppgir andre opplysninger dersom dette skulle være nødvendig. Bake’n Go kan også kreve dokumentasjon for opplysningene du oppgir, slik som for eksempel dokumentasjon for identitet og lignende. Visse opplysninger vil deles med Stripe, se punkt 4.1 nedenfor.

Alle opplysninger som oppgis til Bake’n Go og på Bake’n Go-Plattformen må være korrekte og fullstendige. Du er forpliktet til å oppdatere opplysningene ved eventuelle endringer. Dersom du logger inn og registrerer brukerkonto på Bake’n Go-Plattformen via tredjeparter, slik som for eksempel Facebook, må du påse at opplysninger oppgitt der til enhver tid er korrekte og utfyllende.

All henvendelser fra Bake’n Go til deg vil sendes til din registrerte e-postadresse. E-poster til den registrerte e-postadressen vil anses som gyldige levert, uavhengig av om e-postadressen er i bruk eller ei.

Du kan ikke registrere brukerkonto på vegne av andre fysiske eller juridiske personer, eller gi tilgang til eller overføre din brukerkonto til andre.

Bake’n Go kan nekte registrering av brukerkonto dersom Bake’n Go finner at det er saklig grunn for dette. Bake’n Go kan også avvikle og suspendere brukerkontoer i henhold til bestemmelsen i punkt 18.

All bruk av Bake’n Go-Plattformen skal utelukkende skje i samsvar med Vilkårene og gjeldende lover og regler.

3. Personopplysninger og personvern

Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med Personvernerklæringen.

4. Brukeres forhold til tredjeparter

 4.1. Betaling via Stripe og Bakers inngåelse av avtale med Stripe

Bake’n Go bruker betalingsløsninger/-tjenester fra Stripe. Mer informasjon om Stripe finnes her: https://stripe.com.

Betalingsløsninger/-tjenester for Brukere på Bake’n Go-Plattformen som leveres av Stripe er underlagt Stripe Connected Account Agreement, som inkluderer Stripe Terms of Service (samlet omtalt “Stripe Services-Avtalen“). Ved å godta Vilkårene, eller ved å fortsette å bruke Bake’n Go-Plattformen som Baker, godtar du å være bundet av Stripe Services-Avtalen i et avtaleforhold med Stripe. Stripe Services-Avtalen kan være gjenstand for endring av Stripe fra tid til annen. Som en betingelse for at Bake’n Go og Bake’n Go-Plattformen muliggjør betalingsløsning/-tjenester gjennom Stripe, godtar du som Baker å gi Bake’n Go og Bake’n Go-Plattformen nødvendig, nøyaktig og fullstendig informasjon om deg og/eller din virksomhet. Du tillater også at Bake’n Go deler denne informasjonen og transaksjonsinformasjon tilknyttet din bruk av betalingsløsninger/-tjenester levert av Stripe.

Personopplysninger Brukere gir til Stripe vil behandles i samsvar med Stripes personvernerklæring.

 4.2. Google Maps og Google Earth

Bake’n Go-Plattformen bruker tjenester fra Google Maps og Google Earth. Din bruk av Google Maps og Google Earth er underlagt tilleggsvilkårene for bruk av Google Maps og Google Earth (inkludert Googles personvernregler).

5. Endringer i Vilkårene

Bake’n Go kan når som helst endre Vilkårene, og vil varsle Brukere om dette per e-post minimum 15 dager før endringene trer i kraft. Varslingsfristen gjelder ikke dersom myndighets- eller lovpålagte krav, eller hensyn til Bake’n Go-Plattformens eller Brukeres datasikkerhet eller lignende, nødvendiggjør umiddelbar endring og fristen derfor ikke kan overholdes. Brukere vil i sistnevnte tilfeller varsles om endringer så snart som mulig.

Dersom Brukere ikke er enige i endringer i Vilkårene, kan Avtalen sies opp i henhold til bestemmelsen i punkt 18. Fortsatt bruk av Bake’n Go-Plattformen etter at Vilkårene er endret innebærer aksept av endringene.

6. Endringer i Bake’n Go-Plattformen

Bake’n Go kan når som helst å endre eller avvikle Bake’n Go-Plattformen. Ved vesentlige endringer eller avvikling, vil Bake’n Go informere deg om dette via Bake’n Go-Plattformen eller e-post. Alle endringer, herunder tillegg, forbedringer og utvidelser med ny funksjonalitet, reguleres av Vilkårene på samme måte som den nåværende Bake’n Go-Plattformen.

7. Rettigheter og eierskap

Bake’n Go besitter alle immaterielle rettigheter til Bake’n Go og Bake’n Go-Plattformen.

8. Brukerinnhold

Bake’n Go-Plattformen gjør at Brukere kan skrive, lagre, vise og dele brukerinnhold, som for eksempel tekst, tegninger, bilder, video eller annet materiale. Alt brukerinnhold levert av Brukere på Bake’n Go-Plattformen forblir deres. Den enkelte Bruker er ansvarlig for eget brukerinnhold på Bake’n Go-Plattformen, og for at dette ikke krenker noens immaterielle rettigheter eller gjeldende lover og regler.

Som Bruker gir du Bake’n Go rett til å bruke, lagre, endre, reprodusere, distribuere og behandle ditt brukerinnhold, og du samtykker til at deler av ditt brukerinnhold kan gjøres tilgjengelig for andre Brukere og potensielle nye Brukere.

Bake’n Go kan når som helst, og uten varsel, gjennomgå, overvåke eller fjerne brukerinnhold med saklig grunn.

9. Særlige bestemmelser for Bakere, lover og regler

 9.1. Overordnet

Ved å bruke Bake’n Go-Plattformen som Baker, er du selv ansvarlig for å sette deg inn i og følge alle lover og regler som gjelder for deg og din bakeaktivitet. Du bærer selv alt ansvar overfor alle offentlige myndigheter og andre Brukere i denne forbindelse.

Bake’n Go vil fremlegge for offentlige myndigheter informasjon og opplysninger knyttet til Bakeres bruk av Bake’n Go-Plattformen dersom Bake’n Go blir pålagt dette.

I punktene nedenfor følger informasjon om regler og krav alle Bakere er underlagt overfor Mattilsynet, og krav man kan være underlagt overfor skatte- og avgiftsmyndighetene og plan- og bygningsmyndighetene. Bakere er selv ansvarlige for å avklare om man også kan være underlagt andre lover og regler, eller om man har forpliktelser overfor andre offentlige myndigheter enn det som nevnes nedenfor.

 9.2. Lover og regler ved salg av mat, forholdet til Mattilsynet

Når man tilbereder bakevarer for salg er man underlagt lover og regler som gjelder for dette, slik som matloven med forskrifter, næringsmiddelregelverket og Mattilsynets retningslinjer. Reglene gjelder for alle Bakere på Bake’n Go-Plattformen, både hjemmebakere/privatpersoner og profesjonelle bakere/virksomheter, og gjelder uavhengig av om du baker på privat eller profesjonelt kjøkken. Reglene stiller blant annet krav til hygiene, internkontroll, merking av allergener og det er krav om at du som Baker registrerer deg som næringsmiddelvirksomhet i Mattilsynets skjematjenester.

Bake’n Go har sammenfattet viktig informasjon til Bakere om regler og krav i dette dokumentet: Informasjon om regler ved salg av bakevarer, allergenmerking og registrering hos Mattilsynet. Dokumentet utfyller Vilkårene, og alle Bakere erklærer at man har gjort seg kjent med dette og at man vil overholde forpliktelsene som fremgår der. Det presiseres at informasjonen ikke er uttømmende og at det er Bakeres eget ansvar å sette seg inn i og følge gjeldende regelverk.

Ved usikkerhet omkring regelverket, oppfordrer vi Bakere til å kontakte Mattilsynet for veiledning. Se også www.mattilsynet.no for mer informasjon.

 9.3. Bakeres ansvar for skatter og avgifter

Som Baker er du selv ansvarlig for å avklare om du må betale skatter og avgifter, slik som for eksempel merverdiavgift, i forbindelse med din bakeaktivitet og salg via Bake’n Go-Plattformen. Du er selv ansvarlig for riktigheten av opplysninger du oppgir til Bake’n Go om dette, herunder opplysninger om registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Du må selv innberette og betale alle eventuelle skatter og avgifter, og du bærer selv alt ansvar overfor offentlige myndigheter og andre i denne forbindelse.

Bake’n Go ber anbefaler Bakere å ta kontakt med Skatteetaten for å avklare skatte- og avgiftsmessige forhold og egen status.

 9.4. Bakeres ansvar overfor plan- og bygningsmyndighetene

Bake’n Go gjør oppmerksom på at Bakeres bakeaktivitet kan utløse krav om bruksendring etter plan- og bygningsloven. Bake’n Go anbefaler Bakere å ta kontakt med sin kommune for å avklare hvilke krav og regler man er underlagt eller som vil kunne utløses.

10. Ansvarsbegrensning

Bake’n Go-Plattformen tilbys av Bake’n Go “som den er”, uten noen garantier for pålitelighet, kvalitet, egnethet eller tilgjengelighet. Bake’n Go kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser av avbrudd, forsinkelse og lignende knyttet til Bake’n Go-Plattformen.

Bake’n Go er en tjenestetilbyder som tilbyr Bake’n Go-Plattformen som en uavhengig markedsplass. Tjenestene Bake’n Go tilbyr gjennom Bake’n Go-Plattformen består kun i å tilrettelegge for avtale mellom Kjøpere og Bakere, blant annet ved at kommunikasjon, avtaleinngåelse og gjennomføring av betaling skjer via Bake’n Go-Plattformen. Bake’n Go verken baker, selger, merker eller leverer bakevarer, og har heller ikke på annen måte noe med bakevarene som selges via Bake’n Go-Plattformen å gjøre.

Ingen Bakere på Bake’n Go-Plattformen er ansatt hos Bake’n Go, og Bake’ Go er ikke part i avtaler som inngås mellom Brukere. Alle Brukere er selv ansvarlige for oppfyllelse av avtaleforpliktelsene seg imellom, og bærer alt ansvar og all risiko for dette og for at lover og regler overholdes i denne forbindelse.

Bake’n Go fraskriver seg, innenfor rammene av gjeldende rett, alt ansvar for Brukeres handlinger og unnlatelser, både overfor andre Brukere, offentlige myndigheter og øvrige tredjeparter. Herunder har Bake’n Go intet ansvar overfor verken Kjøpere eller andre for eventuell matforgiftning, sykdom eller andre reaksjoner knyttet til inntak av bakevarer som er bakt og solgt av Bakere på Bake’n Go-Plattformen.

Begrensningen i ansvar for Bake’n Go etter dette punkt 10 gjelder tilsvarende for alle ansatte, styremedlemmer og aksjonærer i Bake’n Go.

11. Skadesløsholdelse

Brukere er forpliktet til å holde Bake’n Go skadesløs for ethvert tap Bake’n Go pådras som følge av forhold Brukere er ansvarlige for. Dette innebærer at Bake’n Go kan kreve erstatning av Brukere ved brudd på Vilkårene, Avtalen eller andre forpliktelser Brukere har, og at Bake’n Go på samme grunnlag kan videreføre mot Brukere alle krav rettet mot Bake’n Go av andre Brukere eller tredjeparter.

12. Betaling

Betaling fra Kjøper skjer ved avtaleinngåelse med Baker i Bake’n Go-Plattformen, men kjøpesummen utbetales ikke til Baker før avtalt hentings- eller leveringstidspunkt. Dette er nærmere forklart i betalings- og leveringsbetingelser for Bake’n Go-Plattformen. Bake’n Go kan endre betalings- og leveringsbetingelsene. Gjeldende betingelser vil til enhver tid være tilgjengelige på bakengo.no, og ved bruk av Bake’n Go-Plattformen samtykker man til disse.

Bakere kan ikke motta betaling fra Kjøpere annet enn via Bake’n Go-Plattformen for kjøp som er kommet i stand via Bake’n Go-Plattformen. Ved brudd på denne bestemmelsen kan Bake’n Go gjøre krav på Tjenestegebyret, som beskrevet i punkt 14, på samme måte som om betalingen hadde skjedd via Bake’n Go-Plattformen.

13. Henting og levering av bakevarer

Henting og levering av bakevarer avtales av Brukere via Bake’n Go-Plattformen og gjennomføres av dem selv i henhold til det som avtales. Bake’n Go har intet ansvar i denne forbindelse. Se også betalings- og leveringsbetingelser for Bake’n Go-Plattformen.

14. Tjenestegebyr for Bake’n Go-Plattformen

Som betaling for sine tjenester og Bakeres bruk av Bake’n Go-Plattformen, vil Bake’n Go avkreve Bakere et tjenestegebyr for hvert salg Bakere foretar via Bake’n Go-Plattformen (“Tjenestegebyret“). Mer informasjon og den til enhver tid gjeldende satsen for Tjenestegebyret vil være tilgjengelig her. Bake’n Go kan endre størrelsen på Tjenestegebyret. Ved beregning av Tjenestegebyret skal satsen som gjelder når avtale inngås via Bake’n Go-Plattformen legges til grunn.

15. Avbestillingsrutiner

Selv om avtaler som inngås mellom Brukere via Bake’n Go-Plattformen er et forhold dem imellom, er alle Brukere bundet av avbestillingsrutiner for Bake’n Go-Plattformen. Gjeldende rutiner vil til enhver tid være tilgjengelige på bakengo.no, og ved bruk av Bake’n Go-Plattformen samtykker alle Brukere til disse.

16. Stjernerangeringer og brukeromtaler

Kjøpere og Bakere kan gi hverandre stjernerangeringer og brukeromtaler i forbindelse med kjøp og salg via Bake’n Go-Plattformen. Dette er nærmere forklart i bestemmelser om stjernerangering og brukeromtaler på Bake’n Go-Plattformen, som alle Brukere må følge.

17. Klageadgang for Kjøpere

Dersom du som Kjøper ønsker å klage i forbindelse med kjøp foretatt via Bake’n Go-Plattformen, kan du gjøre dette ved å følge klageprosedyre for Bake’n Go-Plattformen. Bake’n Go kan endre klageprosedyren. Gjeldende klageprosedyre vil til enhver tid være tilgjengelig på bakengo.no, og ved bruk av Bake’n Go-Plattformen samtykker alle Brukere til denne.

18. Avtalens varighet, oppsigelse og heving

Avtalen gjelder helt til den sies opp av Bake’n Go eller Bruker.

Brukere kan når som helst si opp Avtalen ved å sende Bake’n Go en e-post om dette. Dersom Brukere på oppsigelsestidspunktet har ordre som ikke er avsluttet, blir oppsigelsen først effektiv når alle ordre er avsluttet. Brukere er selv ansvarlige for at alle forpliktelser overfor andre Brukere, og forpliktelser man eventuelt har overfor Bake’n Go, er oppfylt når oppsigelsen blir effektiv.

Bake’n Go kan når som helst si opp Avtalen med 30 dagers begrunnet varsel til Brukers e-postadresse.

Ved oppsigelse vil brukerkontoen på Bake’n Go-Plattformen avvikles når oppsigelsen blir effektiv.

Bake’n Go kan når som helst heve Avtalen og avvikle brukerkontoer dersom det avdekkes brudd på Vilkårene eller brudd på lover og regler. Bake’n Go kan også midlertidig suspendere brukerkontoer på samme grunnlag.

19. Fullstendig avtale

Vilkårene utgjør hele Avtalen mellom Bake’n Go og deg og går foran enhver tidligere avtale mellom deg og Bake’n Go, herunder eventuelle tidligere versjoner av Vilkårene.

20.  Tvister, lovvalg og verneting

Avtalen og Vilkårene, og enhver tvist i denne tilknytning, er underlagt norsk rett. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av et annet lands rett.

Enhver uenighet i tilknytning til Vilkårene eller Avtalen, skal søkes løst i minnelighet. Dersom man ikke kommer til en enighet, skal saken avgjøres ved ordinær rettergang med Oslo tingrett som eksklusivt verneting.

Vi gjør oppmerksom på at du kan få tilgang til Europakommisjonens klageportal her: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi presiserer at Bake’n Go ikke er forpliktet til alternativ tvisteløsning.

21. Kontakt

Dersom du har spørsmål til Vilkårene eller andre spørsmål knyttet til bruk av Bake’n Go-Plattformen, ber vi deg kontakte oss på support@bakengo.no.